คณบดีคณะดิจิทัลมีเดีย เข้าเยี่ยมคารวะและนำเสนอแนวคิดสื่อ Digital กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

23 ม.ค. 2558

ดร.กมล  จิราพงษ์  คณบดีคณะดิจิทัลมีเดีย  มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าเยี่ยมคารวะ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในโอกาสนี้ทางคณบดีคณะดิจิทัลมีเดีย ได้เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาสื่อดิจิทัลสำหรับการนำเสนอวัฒนธรรมไทยสู่สากล  รวมถึงได้ร่วมนำเสนอแนวคิด “การนำวัฒนธรรมไทย..ก้าวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจบนฐานดิจิทัล(Digital Economy)” เพื่อรองรับการขับเคลื่อนประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC) ตามนโยบายหลักของกระทรวงวัฒนธรรม ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๑๙ กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘