ศึกษาดูงานด้าน e-Learning

21 ม.ค. 2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม นำคณะผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับ H.E. Dr.Seng Sopheap อธิการบดี National Institute of Posts, Telecommunications and Information Communication Technology (NIPTICT), Kingdom of Cambodia และคณะผู้บริหาร NIPTICT เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมประชุมหารือร่วมกันเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้าน e-learning   โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรสรวง ดวงจินดา ผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “SPU’s e-Learning” ณ บอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน