ลงนามเกราะป้องกันนักศึกษาตั้งครรภ์ในวัยเรียน

19 ม.ค. 2558

ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) และคุณมนตรี เภกะนันทน์ ผู้อำนวยการสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย (สวท) ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมเป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) และสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย (สวท) ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเสริมหลักสูตรให้กับนักศึกษาให้เกิดการพัฒนาความรู้เท่าทันด้านเพศศึกษา กับการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ณ อาคาร 40 ปี  ศรีปทุม (อาคาร 11) ชั้น 4 ห้อง Convention 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน