สัมมนา “การมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้านปฏิรูปการกีฬา”

16 ม.ค. 2558

คณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา สภาปฏิรูปแห่งชาติ ร่วมกับ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  จัดการสัมมนา “การมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้านปฏิรูปการกีฬา” ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องออดิทรอเรียม ๑ - ๒ ชั้น ๑๔ อาคาร ๔๐ ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม  (อาคาร ๑๑)

เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. - ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมสัมมนา (ชั้น ๑ อาคาร ๑๑)
เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. - พิธีเปิดการสัมมนา (ชั้น ๑๔ ห้อง Auditorium ๑)
- นายสาธิต  กรีกุล (บิ๊กจ๊ะ) ผู้ประกาศข่าวกีฬาและผู้บรรยายกีฬาทางช่อง ๓
เป็นพิธีกรดำเนินรายการ  กล่าวเรียนเชิญ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  กล่าวเปิด
การสัมมนา และปาฐกถาพิเศษ  เรื่อง “ภาพรวมในการปฏิรูปประเทศและการปฏิรูปการกีฬา”
เวลา ๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๕ น. – การบรรยายเรื่อง“กรอบความเห็นร่วมในการปฏิรูปด้านการกีฬา”
โดย นายจุตินันท์  ภิรมย์ภักดี รองประธานกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา
และประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย
- พลเอก ยุทธศักดิ์  ศศิประภา  ประธานกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา
มอบของที่ระลึกแก่ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
- พิธีกรแนะนำการแบ่งกลุ่มย่อย/ห้องประชุมกลุ่มย่อย
เวลา ๐๙.๔๕ – ๑๐.๐๐ น. - พักรับประทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ชั้น ๑๒A
***ขอความกรุณารักษาเวลาเพื่อเข้าประชุมกลุ่มย่อย***
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  – แบ่งกลุ่มย่อย จำนวน ๗ กลุ่ม เพื่อระดมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ (ชั้น ๑๐)
กลุ่มที่ ๑ เรื่อง การแยกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(๑) ดร.ภัทรพล  มหาขันธ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร)
(๒) ดร.สุเมต  สุวรรณพรหม (มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา)
(๓) นักกฎหมายกฤษฎีกา
(๔) ดร.ณัฐสพันธ์ เผ่าพันธุ์ (นักวิจัยมหาวิทยาลัยศรีปทุม)
กลุ่มที่ ๒ เรื่อง การจัดตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (Sports University)
(๑) ดร.เฉลิมพล  จินดาเรือง  (มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต)
(๒) ดร.อมรทัตต์  อัคคะพู  (กรมพลศึกษา)
(๓) ดร.ภูชิตต์  ภูริปาณิก (มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต)
(๔) นักกฎหมายกฤษฎีกา
(๕) ดร.วราภรณ์ ไทยมา  (นักวิจัยมหาวิทยาลัยศรีปทุม)

กลุ่มที่ ๓ เรื่อง การจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งชาติ (National Institute of Sports Science)
(๑)  ดร.นนชัย  ศานติบุตร (มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต)
(๒) ดร.นัทธี  บุญจันทร์ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
(๓) อาจารย์วัชรี  ฤทธิวัชร์  (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
(๔) นักกฎหมายกฤษฎีกา
(๕) ดร.โสภิต ภาโนมัย  (นักวิจัยมหาวิทยาลัยศรีปทุม)
กลุ่มที่ ๔ เรื่อง การผลักดันแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕
(๑) ดร.กิตติพงษ์  โพธิมู (กรมพลศึกษา)
(๒) ดร.เรืองฤทธิ์  อุปละนาละ (มหาวิทยาลัยมหิดล)
(๓) ผศ.วศิน  ปลื้มเจริญ (มหาวิทยาลัยมหิดล)
(๔) นักกฎหมายกฤษฎีกา
(๕) ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์  (นักวิจัยมหาวิทยาลัยศรีปทุม)
กลุ่มที่ ๕ เรื่อง การส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬา
(กีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬาเพื่อมวลชน กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และกีฬาอาชีพ)
(๑) ผศ.ดร.นักรบ  ระวังการณ์ (มหาวิทยาลัยมหิดล)
(๒) ผศ.ดร.วรรณชลี  โนริยา (มหาวิทยาลัยมหิดล)
(๓) นักกฎหมายกฤษฎีกา
(๔) ดร.กมล ชัยวัฒน์  (นักวิจัยมหาวิทยาลัยศรีปทุม)

กลุ่มที่ ๖ เรื่อง การส่งเสริมอุตสาหกรรมการกีฬา
(๑) ผศ.ดร.เฉลิม ชัยวัชราภรณ์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
(๒) ดร.ชัย  นิมากร  (นายกสมาคมการจัดการกีฬาแห่งประเทศไทย)
(๓) นักกฎหมายกฤษฎีกา
(๔) ดร.ธาริณี มณีศรี  (นักวิจัยมหาวิทยาลัยศรีปทุม)

กลุ่มที่ ๗ เรื่อง รัฐธรรมนูญ (ด้านการกีฬา) และกฎหมายกีฬาที่เกี่ยวข้อง
(๑) รศ.ดร.วิชิต สุวรรโณภาส  (มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา)
(๒) ดร.อนุพงษ์  แต้ศิลปสาธิต  (มหาวิทยาลัยศรีปทุม)
(๓) ดร.นารา  กิตติเมธีกุล  (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
(๔) นักกฎหมายกฤษฎีกา
(๕) ผศ.ดร.สุบิน ยุระรัช  (นักวิจัยมหาวิทยาลัยศรีปทุม)
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  – รับประทานอาหารกลางวัน (ชั้น ๑๒A)
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.  – สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย (ชั้น ๑๔ ห้อง Auditorium ๑)
- พิธีปิดการสัมมนา และมอบของที่ระลึกแก่มหาวิทยาลัยศรีปทุม /วิทยากร
โดย พลเอก ยุทธศักดิ์  ศศิประภา  ประธานกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา
เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. – การแถลงข่าว
โดย พลเรือเอก ชาญชัย  เจริญสุวรรณ ประธานอนุกรรมาธิการฯรับฟังความคิดเห็น
นายจุตินันท์  ภิรมย์ภักดี  รองประธานกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา
พลเอก จิระ  โกมุทพงศ์  โฆษกกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา