สสอท. ผนึกกำลัง สวท สานเกราะป้องกัน “นักศึกษา” แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

16 ม.ค. 2558

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดย นายมนตรี  เภกะนันทน์ ผู้อำนวยการสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงภาคีความร่วมมือ และการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558 : เวลา : 12.00-14.00 น. ณ ห้อง Convention 1 ชั้น 4 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมหลักสูตรให้กับนักศึกษาให้เกิดการพัฒนาความรู้ในด้านเพศศึกษา สำหรับกลุ่มเป้าหมายของภาคีความร่วมมือ พัฒนาศักยภาพบุคลากรตามกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านเพศศึกษา พัฒนาองค์ความรู้ผ่านงานวิจัย หรืองานถอดองค์ความรู้กระบวนการปลูกฝังในด้านเพศศึกษา และด้านอื่นๆ ของภาคีความร่วมมือ เพื่อพัฒนาความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เพื่อนักศึกษาจะได้มีอนาคตที่ดีและไม่เป็นปัญหาของประเทศชาติ

12.00 – 13.00 น. - ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ห้อง Convention 2 ชั้น 4
ณ. อาคาร 40 ปี ศรีปทุม อาคาร 11
13.00 –13.30 น.  – ลงทะเบียนผู้ร่วมงาน
13.30 –14.00น.   – พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ณ ห้อง Convention 1 ชั้น 4
- กล่าวตอนรับผู้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โดย ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
-  ผู้ลงนามกล่าวความเป็นมาในการร่วมลงนาม MOU และพิธีลงนาม MOU
ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
คุณมนตรี  เภกะนันทน์  ผู้อำนวยการสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
14.00– 16.30 น.   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา
16.30 น.              ปิดการประชุม