ความร่วมมือส่งนักศึกษาฝึกงาน

15 ม.ค. 2558

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุม และบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม และคุณชานันท์ วัฒนสุนทร ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ส่วนบริหารกำลังพล บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 2 องค์กร เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ สลับกับการเรียนทฤษฎีในห้องเรียนก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาและออกไปประกอบวิชาชีพ ณ คอนเวนชั่น 1 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน