ม.ศรีปทุม ร่วมกับบริษัทพีเพิล มีเดีย จำกัด จัดสัมมนา “กลยุทธ์การใช้ Social Media” ครั้งที่ 2 บริการวิชาการสู่สังคม

24 ธ.ค. 2557

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับบริษัทพีเพิล มีเดีย จำกัด จัดสัมมนาเรื่อง “กลยุทธ์การใช้ Social Media ของหน่วยงานภาครัฐกับการมีส่วนร่วมของประชาชน” (ครั้งที่ 2) โดยได้รับเกียรติจาก คุณอุดม ไพรเกษตร รองกรรมการผู้จัดการบริษัทพีเพิล มีเดีย จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม ประจําปีการศึกษา 2557 โดยหวังให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เข้าใจกลยุทธ์และมีประสบการณ์ด้านการใช้ Social Media เพื่อการมีส่วนร่วมในปัจจุบัน ณ ห้อง Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน