การลงนามความร่วมมือกับ ไท่ซาน โปลีเทคนิค สาธารณรัฐประชาชนจีน

19 ธ.ค. 2557

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุม และ ไท่ซาน โปลีเทคนิค สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ การพัฒนางานวิจัย โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม และ Mr. Ma Pei’an รองอธิการบดี ไท่ซาน โปลีเทคนิค เป็นประธานร่วมลงนาม และการลงนามข้อตกลงเพิ่มเติม เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่จบจาก ไท่ซาน โปลีเทคนิค สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้มาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมีดร.ก่อศักดิ์ อาชวากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย Mr. Wei Qing ผู้อำนวยการ Sripatum Beijing Chinese Language and Culture Center และ รองอธิการบดี ไท่ซาน โปลีเทคนิค ร่วมลงนาม ณ ห้อง 12A03 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน