อบรมทางวิชาการ “เศรษฐกิจและสังคมขับเคลื่อนด้วย ICT”

17 ธ.ค. 2557

ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ กรรมการ คณะกรรมการบริหารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ และกรรมการ คณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “The Thai Digital Economy Initiative” ให้กับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ถึงความสำคัญของไอซีทีต่อการพัฒนาด้านเศรฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล ณ เธียเตอร์รูม ชั้น 3 อาคาร 40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน