สหกิจศึกษารุ่นที่ 25

16 ธ.ค. 2557

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษารุ่นที่ 25 โดยมุ่งหมายให้บัณฑิตสามารถปฏิบัติงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพหลังสำเร็จการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดงานพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ ซึ่งภายในงานมีการอบรมให้กับนักศึกษาทุกคณะวิชา เพื่อเตรียมความพร้อม และสร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษากว่า 6,000 คน โดยวิทยากรภายนอกจาก บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ณ บัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน