การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปี 57

16 ธ.ค. 2557

รองศาสตราจารย์ ดร.รณรงค์ อยู่ถนอม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน “การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม” ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557  เรื่อง “ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” SPU CON 2014 เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิตและนักศึกษา ได้รับการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมในทุกศาสตร์สาขาไม่ว่าจะเป็นการวิจัยในสาขาวิชาทางด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

**โดยในโอกาสนี้ยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ คณะอนุกรรมการศึกษาและปรับปรุงระบบการกำหนดตำแหน่งทางวิชาของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปาฐกถาพิเศษ ในหัวเรื่อง “ผลงานทางวิชาการสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการในครั้งนี้ด้วย ณ ห้อง Auditorium อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา

***สำหรับบทความที่ได้นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 97 บทความวิจัย ซึ่งได้แบ่งตามผลงานวิจัย ดังนี้

-          ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน              ทั้งหมด 19 บทความ

ประธานพิจารณาบทความวิจัย ได้แก่ ดร.วราภรณ์ ไทยมา, ผศ.ดร.สุบิน ยุระรัช

-          ผลงานวิจัยสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     ทั้งหมด 50 บทความ

ประธานพิจารณาบทความวิจัย ได้แก่ ผศ.ดร.ณคุณ ธรณีนิติญาณ, ดร.กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล, ผศ.ดร.กาญจนา มีศิลปวิกกัย, ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา

-          ผลงานวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         ทั้งหมด 28 บทความ

ประธานพิจารณาบทความวิจัย ได้แก่ รศ.ดร.กีรติ ชยะกุลคีรี, ดร.คมน์ พันธรักษ์