SPU News

เปิดประสบการณ์! การเรียนและการฝึกงานสหกิจศึกษาอาเซียนกับ “จอย” สุนิษา ชินคำ DEK บัญชีดิจิทัล SPU

LSC SPU ชวนฟัง! เสวนาออนไลน์ SPU SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #81 “National logistics performance... where are we now?”

อธิการบดีและที่ปรึกษาอธิการบดี ม.ศรีปทุม ร่วมบริจาคทุนภัตตาหารพระนิสิต มจร. (ครั้งที่ 4)

SPU Show Case

ผลงานและกิจกรรมดีๆ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน  

ดูทั้งหมด

ผลงานและรางวัล

ดูทั้งหมด

ผลงานทางวิชาการ

ดูทั้งหมด

UploadImage
UploadImage
UploadImage

Gallery

SPU Commencement 63

SPU NEWS

More