บริหารฯ ม.ศรีปทุม เยี่ยมชมศึกษาดูงาน “ช่างฝีมือในวังหญิง”

11 ธ.ค. 2557

สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ “การศึกษาวัฒนธรรมอาเซียนเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำการค้าระหว่างประเทศ” ขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ความสำคัญของวัฒนธรรมทั้งไทยและอาเซียนสามารถนำความแตกต่างของวัฒนธรรมต่างๆ ในอาเซียนมาผสมผสานกันได้อย่างถูกต้อง เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำการค้าระหว่างประเทศในอนาคต โดยมี อาจารย์มุกดาฉาย  แสนเมือง หัวหน้าสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำคณาจารย์ และนักศึกษาในรายวิชา ITB384 การจัดการความแตกต่างทางวัฒนธรรม เข้าเยี่ยมชมศึกษาประวัติความเป็นมาในเขตพระราชฐานชั้นใน พระบรมมหาราชวัง และศึกษาดูงานกิจกรรมที่ทางวิทยาลัยช่างฝีมือในวัง (หญิง)  จัดเพื่อการเรียนรู้ ได้แก่ การประดิษฐ์ดอกไม้แบบไทย การร้อยดอกไม้สด ดอกไม้แห้ง การปักผ้า  การทำประกอบอาหารชาววัง และกิจกรรมอันเกี่ยวข้องที่เป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทย ณ วิทยาลัยช่างฝีมือในวัง (หญิง) พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร