4 ธ.ค. 57 ร่วมยินดี…!!! ทำบุญอายุวัฒนมงคล 73 ปี พลเอกเสรีฯ

4 ธ.ค. 2557

ศาสตราจารย์ ดร. พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร และ พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทธ วีรยุทโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายประเทศอินเดีย-เนปาน และเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ร่วมเจริญพระพุทธมนต์และให้พรแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลเอก ดร.เสรี พุกกะมาน ที่ปรึกษาอธิการบดีและคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคลครบรอบ 73 ปี ณ บ้านวิภาวดีรังสิต 60 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา