SPU : เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง

1 ธ.ค. 2557

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การวางแผนเส้นทางอาชีพในอนาคต และการปรับตัวในสายอาชีพทางการจัดการ”  โดยได้รับเกียรติจาก  คุณรุ่งโรจน์ ตันเจริญ ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท Sato’ Soft/Rabbit’s Tale จำกัด มาบอกเล่าเคล็ดลับแบบเป็นกันเอง สู่การเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยเวลาอันรวดเร็ว ให้กับนักศึกษาในรายวิชา BUS 200 สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ณ ห้อง 9-1004 อาคาร 9  มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน