SPU : ABC Real: Real Estate Real Deal

1 ธ.ค. 2557

คุณสมบัติ ชุลีเกียรติ ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “เทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร” ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร ABC Real: Real Estate Real Deal ณ ห้อง Auditorium 2 ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน