มอบรางวัลตอบปัญหาบัญชี ครั้งที่ 6

27 พ.ย. 2557

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา ให้แก่ผู้ชนะเลิศ รองชนะเลิศ อันดับ 1 และรองชนะเลิศ อันดับ 2 ใน “การแข่งขันตอบปัญหาด้านการบัญชีสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ครั้งที่ 6” ประจำปี 2557 ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

สถาบันการศึกษาที่ได้รับรางวัล ระดับ ปวช. มีดังนี้

- วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี รางวัลชนะเลิศ

- วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

- วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

 

สถาบันการศึกษาที่ได้รับรางวัล ระดับ ปวส. มีดังนี้

- วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ รางวัลชนะเลิศ

- วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

- วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2