SPU : เปิดประสบการณ์การบริหารจัดการ

27 พ.ย. 2557

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการ Business Idea for Success เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง ทำงานจริง เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา ลาภศิริ  คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีกิจกรรมการแข่งขันการออกร้านเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ออกบูธขายสินค้าโดยนักศึกษา และกิจกรรมบนเวทีมากมาย ณ อาคาร 11 ชั้น G มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน