SPU ร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา

25 พ.ย. 2557

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ “เสริมศาสนกิจและศิลปวัฒนธรรม  คนรุ่นใหม่ ร่วมใจสวดมนต์” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 – 28 และ 30 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16.30 – 18.00 น. ณ บริเวณหน้าองค์พระประธาน อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนภณ สมหวัง อาจารย์ประจำหมวดวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานจัดงาน เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะคนรุ่นใหม่ได้ร่วมสวดมนต์และปฏิบัติธรรมตามหลักของพระพุทธศาสนา