ค.เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ศรีปทุม สุดยอดคว้าเหรียญทอง NETGEN

25 พ.ย. 2557

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และ สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดโครงการ “สร้างสรรค์เยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้มีวินัยใช้ไอซีที NETGEN” เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีให้กับกลุ่มครู นักเรียน และนักศึกษาภายในประเทศไทย ได้มีพื้นฐานความรู้ด้านไอซีทีให้เทียบเท่านานาอารยประเทศ ได้ประกาศให้ 5 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับรางวัล “เหรียญทอง” ดังต่อไปนี้

1.)    ภูมิภัทร  บุญประเสริฐ                  สามารถทำคะแนนได้ในระดับ “เหรียญทอง”

หลักสูตร Internet and Computing Core Certification

2.)    ภาณุมาส มาลาเจริญ                  สามารถทำคะแนนได้ในระดับ “เหรียญทอง”

หลักสูตร Internet and Computing Core Certification

3.)    อานนท์ บุญยประเวศ                  สามารถทำคะแนนได้ในระดับ “เหรียญทอง”

หลักสูตร Internet and Computing Core Certification

4.)    ปรัชญา สืบประสิทธิ์วงศ์              สามารถทำคะแนนได้ในระดับ “เหรียญทอง”

หลักสูตร Internet and Computing Core Certification

5.)    ชาญพิศุทธ์ มีชูศักดิ์                    สามารถทำคะแนนได้ในระดับ “เหรียญทอง”

หลักสูตร Internet and Computing Core Certification