SPU : บริการวิชาการสู่สังคม หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ม.ศรีปทุม ร่วมกับบริษัทพีเพิล มีเดีย จำกัด จัดสัมมนา “กลยุทธ์การใช้ Social Media”

24 พ.ย. 2557

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับบริษัทพีเพิล มีเดีย จำกัด จัดสัมมนา “กลยุทธ์การใช้ Social Media ของหน่วยงานภาครัฐกับการมีส่วนร่วมของประชาชน” โดยได้รับเกียรติจากคุณอุดม ไพรเกษตร รองกรรมการผู้จัดการบริษัทพีเพิล มีเดีย จำกัด และนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ซึ่งสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบริการวิชาการสู่สังคม ส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการให้กับนักศึกษาในหลักสูตรฯ และเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรแก่บุคคลภายนอก ทั้งนี้มีผู้แทนภาครัฐ เอกชน นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมกว่า 150 คน ณ ห้อง Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน