ม.ศรีปทุม สร้างชื่อใน ม.อาเซียน ที่ประเทศอินโดนีเซีย

20 พ.ย. 2557

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ประกาศรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่จะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬา “มหาวิทยาลัยอาเซียน” ครั้งที่ 17 ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 6-22 ธันวาคม 2557 ณ เมืองปาเล็มบัง ประเทศอินโดนีเซีย

***โดยรายชื่อ นักกีฬาและบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนเข้าปฏิบัติหน้าที่ระดับประเทศในครั้งนี้ จำนวน 23 คน ประกอบด้วย

***บุคลากร      จำนวน 6 คน

ที่

ชื่อ/สกุล

ตำแหน่งทางการกีฬา

1

ดร.โสภิต  ภาโนมัย รองหัวหน้าคณะนักกีฬา

2

นายสุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม ผู้จัดการทีมวอลเลย์บอลหญิง

3

นายไตรสิทธิ์ ทิศาเจริญศักดิ์ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิง

4

นายสุชาติ  สาระผล ผู้ฝึกสอนฟุตซอลชาย

5

นายเศรษฐกรชัย ชื่นตา ผู้ฝึกสอนฟุตซอลหญิง

6

นายณัฐนนท์ จิตรพิลา ผู้ฝึกสอนบาสเกตบอลชาย
***นักกีฬา       จำนวน 17 คน

ที่

ชื่อ/สกุล

ชนิดกีฬา

คณะเรียน

1

น.ส.ธิดาพร        ไม้หอม บาสเกตบอล บริหารธุรกิจ

2

นายเฉลิมเดช     ลิ้มสุวรรณ บาสเกตบอล วิทยาลัยบัณฑิต

3

น.ส.ศุภลักษณ์   เขียวแก้ว เทเบิลเทนนิส นิเทศศาสตร์

4

นายจักรกฤษณ์   ทองกัลป์ เปตอง บริหารธุรกิจ

5

น.ส.อชิรญา       ศรีพรหม เทนนิส นิติศาสตร์

6

นายปิยังกูร         สว่างศรี คาราเต้โด บริหารธุรกิจ

7

น.ส.กรรณิการ์    ธีปะโชติ วอลเลย์บอล บริหารธุรกิจ

8

น.ส.โสรยา         พรมหล้า วอลเลย์บอล บริหารธุรกิจ

9

น.ส.วนิดา          โคตรเรือง วอลเลย์บอล วิทยาลัยบัณฑิต

10

น.ส.ชิตพร         กำลังมาก วอลเลย์บอล ม.ศรีปทุม ขอนแก่น บริหารธุรกิจ

11

นายศิริเทพ         พัสดุ วอลเลย์บอล บริหารธุรกิจ

12

นายกชกร           พงศ์เพ็ชร์ วอลเลย์บอล บริหารธุรกิจ

13

นายยศพล         วัฒนา วอลเลย์บอล ศิลปศาสตร์

14

นายศุภชัย          ประจง วอลเลย์บอล บริหารธุรกิจ

15

นายกิตติ            ดวงจินดา วอลเลย์บอลชายหาด บริหารธุรกิจ

16

นายบรรหาร   ขันติชัยขจร ฟุตซอลชาย บริหารธุรกิจ

17

นายปรวิทย์        เมฆพา ฟุตซอลชาย นิติศาสตร์