อธิการบดี ร่วมยินดีกับผู้บริหารอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษา

19 พ.ย. 2557

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้และร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารและอาจารย์ที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโท ณ ห้องบอร์ดรูม อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา

โดยผู้บริหารและอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับ “ปริญญาเอก-ปริญญาโท” ในครั้งนี้มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1.) ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ได้สำเร็จการศึกษาระดับ “ปริญญาเอก” วุฒิการศึกษา ปริญญาปรัชาญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา) สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557

2.) ดร.นวรัตน์ แซ่โค้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศศาตร์ ที่ได้สำเร็จการศึกษาระดับ “ปริญญาเอก” วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่  18 สิงหาคม 2557

3.) นายธณภัทร เณรเลียบ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ ที่ได้สำเร็จการศึกษาระดับ “ปริญญาโท” วุฒิการศึกษา Master of Management สาขาวิชา Tourism  Management ที่ Guizhou University สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557