ร่วมแสดงความยินดี “นักศึกษาดีเด่น ประจำปี 57” จาก สสอท.

19 พ.ย. 2557

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2557 จากการคัดเลือกของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย จำนวน 4 รางวัล ดังนี้

1. ดร.ประจิต ลิ้มสายพรหม รางวัลนักศึกษาดีเด่นประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. สิบตำรวจตรีหญิง ดร.เพ็ญนภา ชูพงษ์ รางวัลนักศึกษาดีเด่นประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์

3. นายภูธเนศ ภูสีเขียว รางวัลนักศึกษาดีเด่นประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. นางสาววีนา ไวลี่ รางวัลนักศึกษาดีเด่นประเภทกิจกรรมดีเด่น

ในงาน “วันสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ครบรอบ 37 ปี” ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ