ม.ศรีปทุม เปิดให้ยื่นเสนอราคาพิธีประสาทปริญญา และพิธีประทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2556

17 พ.ย. 2557

มหาวิทยาลัยศรีปทุม  เปิดให้บริษัทภายนอกยื่นเสนอราคาการจำหน่ายดอกไม้สด -  ดอกไม้ประดิษฐ์ ตุ๊กตาตุ๊กตาประดิษฐ์  และยื่นเสนอราคาประมูลการถ่ายภาพบัณฑิต ในพิธีประสาทปริญญา (ระดับปริญญาตรี) และพิธีประทานปริญญาบัตร (ระดับปริญญาโท -เอก) แก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2556

ยื่นเสนอราคาการจำหน่ายดอกไม้สด -  ดอกไม้ประดิษฐ์ และตุ๊กตาตุ๊กตาประดิษฐ์

ยื่นเสนอราคาการยื่นซองประมูลการถ่ายภาพบัณฑิต