SPU English Camp with RPCA

5 พ.ย. 2557

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติศรีปทุม สำนักงานการกีฬา และศูนย์ศิษย์เก่านักศึกษาทุน และชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยการประสานงานจากกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จัดโครงการสร้างเสริมประสบการณ์ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนนายร้อยตำรวจ [SPU English Camp with RPCA] ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีนักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ และคณะศิลปศาสตร์ ที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีจำนวน 26 คน และนักเรียนนายร้อยตำรวจจำนวน 35 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้นักเรียนนายร้อยตำรวจได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน