ม.ศรีปทุม จับมือ ส.อ.ท. สำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ ปี 2557/2558 เผย!!ปี 57 คาดการณ์เฉลี่ยการปรับค่าจ้าง 5.4%พร้อมลุ้นโบนัส 2.5 เดือน

5 พ.ย. 2557

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต อู่อ้น คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการมหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวต้อนรับ คุณพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ รองประธานสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานเปิดงาน การสัมมนา “การรายงานผลการสํารวจค่าจ้างและสวัสดิการ ปี 2557/2558” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อํานาจ วังจีน ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ ผู้อํานวยการหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยศรีปทุม และคุณโกวิทย์ ว่องกลกิจศิลป์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามคาลโซนิค จํากัด ร่วมรายงานผลการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ ปี 2557/2558 พร้อมการบรรยายพิเศษหัวข้อ “ประสิทธิภาพ VS ค่าจ้าง : ความท้าทายของ HR ไทย” โดย คุณสัมพันธ์ ศิลปนาฏ รองประธาน บริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด ณ ห้องออดิทรอเรียม 2 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน