อธิการบดี ร่วมยินดีกับอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษา

5 พ.ย. 2557

อาจารย์กิติกุล ปุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำอาจารย์ที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาเอกเข้าพบ ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อรับโอวาทและรับช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องบุญฑริก อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา

โดยอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับ “ปริญญาเอก” ในครั้งนี้มีจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1.) ดร.คมน์ พันธรักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ได้สำเร็จการศึกษาระดับ “ปริญญาเอก” วุฒิการศึกษา Doctor of Philosophy สาขาวิชา Business with Management ที่ Plymouth University ณ ประเทศอังกฤษ สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557

2.) ดร.โยธิน มัชฌิมาดิลก อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ได้สำเร็จการศึกษาระดับ “ปริญญาเอก” วุฒิการศึกษา ปรัญาดุษฎีบัณฑิต (วิศกรรมศาสตร์) ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557