ม.ศรีปทุม ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ว.เทคโนโลยีพาณิชยการสุโขทัย

4 พ.ย. 2557

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้แทนอธิการบดีในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับทาง นายวินัย คู่พันธวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการสุโขทัย เพื่อให้สถาบันและมหาวิทยาลัยมีความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยทางการศึกษามีความสอดคล้องและต่อเนื่องจากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงสู่ระดับอุดมศึกษา และเพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างยั่งยืนต่อไป ณ ห้องบอร์ดรูม อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา

***สำหรับผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการสุโขทัย ในครั้งนี้ ประกอบด้วย

1.)    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองธิการบดี ผู้แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2.)    นายพนรัญชน์ ยังสุข ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

3.)    นางสาวรัตนติญา ฤทธิ์โชติ ผู้อำนวยการสำนักงานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม

4.)    นายวินัย คู่พันธวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการสุโขทัย

5.)    นางอรทัย โพธิเสถียร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแนะแนว วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการสุโขทัย

6.)    นางอนุสรณ์ ตันจะนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสัมพันธ์ต่างประเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการสุโขทัย

 

***

มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับคนรุ่นใหม่

ปรัชญา

ปณิธาน

วิสัยทัศน์

อัตลักษณ์

การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ

ปัญญา เชี่ยวชาญ เบิกบาน คุณธรรม

เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ แหล่งสร้างมืออาชีพ มีความโดดเด่นด้านวิชาการ เทคโนโลยี และความรับผิดชอบต่อสังคม

โดดเด่นด้าน ICT