เชิญร่วมงานแถลงข่าวและฟังสัมมนา รายงานผลการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ ปี 2557 / 2558

4 พ.ย. 2557

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวและฟังการสัมมนา “การรายงานผลการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ ปี 2557/2558” โดยการสำรวจครั้งนี้มีสถานประกอบการ 147 แห่ง จาก 14 กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ ในวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557 เวลา 12.30 – 16.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม 2 ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
กำหนดการ
12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา
                         – รับ Username และ Password 
                         - รับเอกสารประกอบการประชุม
13.00 – 13.05 น.  กล่าวต้อนรับ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต อู่อ้น 
                         คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการมหาวิทยาลัยศรีปทุม
13.05 – 13.15 น.  กล่าวเปิดงาน โดย คุณพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์
                         รองประธานสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
13.15 – 14.30 น.  ช่วงที่ 1 รายงานผลการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ 
                          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำนาจ วังจีน
                          ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม
                          • นำเสนอผลการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ ปี 2557/2558 
                          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ
                          ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
                          • วิเคราะห์ผลการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ ปี 2557/2558
ในเชิงเปรียบเทียบกับข้อมูลปีที่ผ่านมาของประเทศไทย  
                          คุณโกวิทย์ ว่องกลกิจศิลป์
                          รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามคาลโซนิค จำกัด 
                          • การนำผลการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการไปใช้ในองค์กร
14.30 – 14.45 น.  รับประทานอาหารว่าง ณ ห้อง Board Room
14.45 – 15.30 น.  ช่วงที่ 2 การบรรยายพิเศษ เรื่อง ประสิทธิภาพ VS ค่าจ้าง : ความท้าทายของ HR ไทย 
                          คุณสัมพันธ์ ศิลปนาฏ
                          รองประธาน บริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
15.30 – 16.00 น. ถาม-ตอบ 
16.00 น.   ปิดการสัมมนา