เปิดโลกกิจกรรม NEW GEN NEW TALENT 2557

31 ต.ค. 2557

ศูนย์กิจกรรมและพัฒนานักศึกษา จัดงานเปิดโลกกิจกรรม NEW GEN NEW TALENT 2557 ระหว่างวันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน 2557 ณ ลานกิจกรรม ด้านหน้าอาคาร 10 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2557 
13.30 น.  ลงทะเบียน
14.00 น.  พิธีเปิด โดย รองอธิการบดี ดร.จรรยา  พุคยาภรณ์
14.30 น.  การแสดงของชมรม / การนำเสนอรูปแบบของชมรม (ชมรมละ 10-15 นาที)
14.30 น.  ชมรม ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย
14.45 น.  ชมรม SPU Chorus
15.00 น.  ชมรม USR
15.15 น.  ชมรม วอลเล่ย์บอล
15.30 น.  ชมรม Free Style Dance SPU
15.45 น.  ชมรม เรดี้ศรีปทุม
16.00 น.  ชมรม มุนมังคนอีสาน SPU
16.15 น.  ชมรม ผู้บริโภค
16.30 น.  ชมรม SPU RDPB

วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557
11.00 น.  การแสดงเปิดเวที
11.30 น.  การแสดงของชมรม / การนำเสนอรูปแบบของชมรม (ชมรมละ 10-15 นาที)
12.00 น.  ชมรม Love Your Life
12.15 น.  ชมรม SPP Vcc
12.30 น.  ชมรม รักการอ่าน
12.45 น.  ชมรม รักยิ้ม
13.00 น.  ชมรม การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และเกมส์
13.15 น.  ชมรม App Clinic
13.30 น.  ชมรม Music Club
13.45 น.  ชมรม พัฒนาบุคลิกภาพ
14.00 น.  ชมรม มุสลิม
14.30 น.  ชมรม ชมรม ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย/ SPU Chorus
14.45 น.  สรุปกิจกรรมในภาพรวมของงานเปิดโลกกิจกรรม NEW GEN NEW TALENT 2557