SPU : สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ

27 ต.ค. 2557

คุณสงกรานต์ เศรษฐสมภพ ประธานกรรมการบริหาร เดอะ ลีโอ เบอร์เนทท์ กรุ๊ป ประเทศไทย ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในหัวข้อ : Real Estate Branding ให้กับผู้เข้าอบรมในหลักสูตร ABC : REAL ถ่ายทอดประสบการณ์จริงของผู้ให้บริการสนับสนุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กับแนวคิดการสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัล ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม