รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2557

20 ต.ค. 2557

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติภูมิ  มีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2557 ประเภทอาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ด้วยความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการ และ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในการคัดเลือก โดยเข้ารับประทานรางวัลจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ประกอบด้วยโล่เกียรติคุณ และ เข็มเชิดชูเกียรติ (ทองคำ) จารึกข้อความ “ อ.อุดมศึกษาดีเด่น ” ในงาน วัน “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ” งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ 30 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ