ครั้งแรก..หนึ่งเดียวแสนสิริ เศรษฐา เสาวนากลยุทธ์พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ABC : REAL

17 ต.ค. 2557

สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับเกียรติจากผู้ทรงวุฒิ คุณเศรษฐา ทวีสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท แสนสิริ (มหาชน) จำกัด ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ไม่เคยเสาวนาที่ไหนมาก่อน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท เสนา ดิเวลลอปเม้นท์ (มหาชน) จำกัด ที่ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “กลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์” ให้กับผู้เข้าอบรมในหลักสูตร ABC : REAL ถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านมุมมองแง่คิดของนักพัฒนาต้นแบบด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อได้รับการกระตุ้นความคิดเชิงสร้างสรรค์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตามโครงการ “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง” ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา

***โดยหลักสูตรดังกล่าวจะดำเนินการอบรมทั้งหมด 12 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ซึ่งจะทำการอบรมกันทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 12.00-18.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ http://www.abcbyspu.com/real/

***

มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับคนรุ่นใหม่

ปรัชญา

ปณิธาน

วิสัยทัศน์

อัตลักษณ์

การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ

ปัญญา เชี่ยวชาญ เบิกบาน คุณธรรม

เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ แหล่งสร้างมืออาชีพ มีความโดดเด่นด้านวิชาการ เทคโนโลยี และความรับผิดชอบต่อสังคม

โดดเด่นด้าน ICT