MOU พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และทางการแพทย์

14 ต.ค. 2557

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และทางการแพทย์ โดยมี 3 องค์กรใหญ่ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยศรีปทุม สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนาม ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้รับเกียรติจากอาจารย์กุศล สังขนันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกฎหมาย และรักษาการผู้ช่วยอธิการบดีด้านการบริการวิชาการ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย ร่วมลงนามในครั้งนี้  ณ ห้องบอร์ดรูม อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม