ประชุมเครือข่ายพัฒนานิสิตนักศึกษาภาคกลางตอนบน

14 ต.ค. 2557

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะประธานเครือข่ายพัฒนานิสิตนักศึกษาภาคกลางตอนบน ประชุมสมาชิกเครือข่ายฯ 45 สถาบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายฯ ชุดใหม่ ที่ได้หมดวาระลง และในครั้งนี้มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับเลือกให้เป็นประธานเครือข่ายฯ อีกวาระหนึ่ง จากนั้นได้มีการหารือทิศทางการพัฒนานิสิตนักศึกษาฯ ร่วมกับสถาบันที่มาร่วมประชุมในวันนี้ อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และสถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา ณ บอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 40 ปีมหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน