เปิดศูนย์สอบภาษาจีน HSK/HSKK/BCT/YCT

13 ต.ค. 2557

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา    จัด “พิธีเปิดศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK / HSKK / BCT / YCT”  โดยได้รับเกียรติจาก ดร. รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีปาถกฐาพิเศษ จาก Dr.Wen Xiang Yu ผู้อำนวยการ สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  และการเสวนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อ “ภาษาจีน โอกาส และแต้มต่อ สู่ความสำเร็จ” โดย ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม Mr.Liu Dong Qiu เลขาธิการหอการค้าไทยจีน และดร.สนั่น อังอุบลกุล รองประธานกรรมการหอการค้าไทย มาร่วมแลกเปลี่ยนให้ความรู้แก่ นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจ ดำเนินการเสวนาโดย  ดร.ก่อศักดิ์  อาชวากร   ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ ณ  Exhibition Hall อาคาร  11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน