สานสัมพันธ์น้องพี่ศรีปทุม 57

13 ต.ค. 2557

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการรับน้อง “สานสัมพันธ์น้องพี่ศรีปทุม” ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อให้นักศึกษาสร้างความคุ้นเคยกันระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง รวมทั้งเป็นการฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะด้านการบำเพ็ญประโยชน์ รู้จักแบ่งปันความรัก ความเสียสละ และช่วยเหลือสังคม โดยมี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา มีศิลปวิกกัย ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ณ ซีวิว รีสอร์ท หาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา

***โดยโครงการดังกล่าวได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กตาบอด ณ โรงเรียนธรรมิกวิทยา (โรงเรียนสอนคนตาบอด) และกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทำบุญถวายสังฆทาน ณ วัดสระพัง อีกด้วย

 

***

มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับคนรุ่นใหม่

ปรัชญา

ปณิธาน

วิสัยทัศน์

อัตลักษณ์

การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ

ปัญญา เชี่ยวชาญ เบิกบาน คุณธรรม

เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ แหล่งสร้างมืออาชีพ มีความโดดเด่นด้านวิชาการ เทคโนโลยี และความรับผิดชอบต่อสังคม

โดดเด่นด้าน ICT