เชิญชวนส่งผลงานออกแบบ ประกวดตราสัญลักษณ์ “วารสารนิติศาสตร์ศรีปทุม”

7 ต.ค. 2557

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการ ประกวดตราสัญลักษณ์ “วารสารนิติศาสตร์ศรีปทุม” ผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานได้โดนใจที่สุด จะได้รับรางวัลมูลค่า 5,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติยศ  และรางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล  รับโล่ประกาศเกียรติยศ   ส่งผลงานเข้าประกวด ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2557  คลิกดูรายละเอียดที่  http://www.spu.ac.th/law/news/7730

ผลงานตราสัญลักษณ์ ที่ส่งเข้าร่วมการประกวดต้องผสมผสานเอกลักษณ์ที่มีความโดดเด่น ทันสมัย และมีความเชื่อมโยงกับการศึกษาวิจัยทางสังคมศาสตร์ และมีการผสมผสานเอกลักษณ์ที่สำคัญ ดังนี้
 1. ชื่อมหาวิทยาลัยศรีปทุม
 2. ชื่อคณะนิติศาสตร์
 3. ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  - รูปแบบเก่า
  - รูปแบบใหม่
 4. ตราสัญลักษณ์คณะนิติศาสตร์
 5. ชื่อวารสาร
  - วารสารนิติศาสตร์ศรีปทุม
  - Sripatum Law Journal “SLJ”

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาคาร 1 ชั้น 7 โทรศัพท์ 0 2579 1111 และ 0 2561 2222 ต่อ 2388, 2258, 2383 สู่เว็บไซต์ คณะนิติศาสตร์http://www.spu.ac.th/law