อบรมเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว

6 ต.ค. 2557

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) SiPA จัด โครงการ “การพัฒนาหลักสูตรการอบรมเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Embedded System) ด้วย Open Source Software” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาญชัย ภูริปัญโญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในครั้งนี้ ให้กับอาจารย์ในระดับมัธยมศึกษา อาจารย์ระดับอาชีวศึกษา และประชาชนทั่วไปที่เข้าอบรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงข้อมูลที่เป็นรายละเอียดทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์และสามารถที่จะนำเอาเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวในกรอบของ open source ไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงต่อไป โดยมีสถาบันการศึกษาและหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชนให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมทั้งหมด 22 แห่ง เมื่อวันที่ 4-5 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้อง 11-1214 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

***โดยโครงการดังกล่าวยังเหลือในการจัดอบรมอีก 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2557 นี้ ณ ห้อง 11-1214 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

***

มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับคนรุ่นใหม่

ปรัชญา

ปณิธาน

วิสัยทัศน์

อัตลักษณ์

การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ

ปัญญา เชี่ยวชาญ เบิกบาน คุณธรรม

เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ แหล่งสร้างมืออาชีพ มีความโดดเด่นด้านวิชาการ เทคโนโลยี และความรับผิดชอบต่อสังคม

โดดเด่นด้าน ICT