เชิญฟังสัมมนา “ดิจิทัล…ออนไลน์ สไตล์นักข่าว” ความท้าทาย บนความรับผิดชอบ ของสื่อยุคใหม่

6 ต.ค. 2557

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญฟังสัมมนา เรื่อง “ดิจิทัล…ออนไลน์ สไตล์นักข่าว” ความท้าทาย บนความรับผิดชอบ ของสื่อยุคใหม่ เพื่อทราบถึงรูปแบบการทำงานของสื่อมวลชน ทั้งในเรื่องของการเลือกข้อมูลข่าวสาร ที่จะเผยแพร่รูปแบบของการเขียนเนื้อหาข่าวสารในการนำเสนอ และช่องทางในการเลือกเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชนไปยังสาธารณะชนในปัจจุบันที่ถือว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์ ที่มีความเปลี่ยนแปลงไป และสร้างความตระหนักรู้ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณสื่อมวลชนให้เกิดขึ้นกับสื่อมวลชน ให้สื่อมวลชนให้ความสำคัญของความถูกต้องในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากขึ้น ในวันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557 ณ ห้อง Auditorium 2 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี (ตึก 11)  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน

18.00 น.  ลงทะเบียน แขกผู้มีเกียรติ / สื่อมวลชน พร้อมรับประทานอาหารว่าง
18.45 น.  พิธีเปิดการสัมมนา
              -พิธีกรกล่าวต้อนรับ และกล่าวรายงาน
              -ประธานในพิธีกล่าวเปิดการสัมมนา                          

              โดย ผศ.ดร.กาญจนา มีศิลปะวิกกัย        

               อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาสัมมนาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (CMM 517)

19.00 น.   สัมมนาเรื่อง “ดิจิทัล…ออนไลน์ สไตล์นักข่าว” ความท้าทาย บนความรับผิดชอบ ของสื่อยุคใหม่ 

                วิทยากรรับเชิญ ดังนี้  

               คุณบรรยงค์ สุวรรณผ่อง   

               บรรณาธิการที่ปรึกษาหนังสือพิมพ์อีคอนนิวส์

               กรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย         

               กรรมการจริยธรรมสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์
               คุณวาสนา  นาน่วม        ผู้สื่อข่าวสายความมั่นคง หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
               คุณกะรัต    เกิดผล         ผู้สื่อข่าวสายบันเทิง ไทยรัฐทีวี
               คุณสกนธ์  จินดาวรรณ   ผู้ดำเนินรายการ

20.15 น. เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมสัมมนาถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

20.30 น. พิธีกรกล่าวขอบคุณ
             มอบของที่ระลึกให้วิทยากรรับเชิญ
             ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน และปิดการสัมมนา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณวิลาวัลย์  โทรศัพท์ 08-7988-8791  นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน