ดิจิทัลมีเดีย ม.ศรีปทุม แถลงข่าว ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Upgrade Your Life : Tomorrow

3 ต.ค. 2557

ดร.กมล จิราพงษ์ คณบดีคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประธานในพิธีจัดงานแถลงข่าวในโครงการประกวดความคิดสร้างสรรค์ด้านสื่อดิจิทัล Upgrade Your Life : Digital Media Design Competition 2014 ครั้งที่ 6 ชิงรางวัลโล่พระราชทานพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในหัวข้อ “Upgrade Your Life : Tomorrow” เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ ได้แสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบสื่อดิจิทัลในการเผยแพร่ผลงานสู่สายตาสาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ณ Exhibition Hall อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา

***โดยโครงการประกวดความคิดสร้างสรรค์ด้านสื่อดิจิทัล Upgrade Your Life : Digital Media Design Competition 2014 ครั้งที่ 6 ชิงรางวัลโล่พระราชทานพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในหัวข้อ “Upgrade Your Life : Tomorrow” ขอเชิญนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศร่วมส่งผลงานการปรกวดรอบแรกได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึวันที่ 31 ตุลาคม 2557

***สำหรับประเภทของผลงานการส่งประกวดแข่งขัน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

ประเภท A : Animation   ผลิตแอนิเมชันขนาดสั้นและออกแบบตัวละครในเรื่อง ภายใต้แนวความคิด Upgrade Your Life : Tomorrow  โดยไม่จำกัดเทคนิคในการนำเสนอ ข้อกำหนดรับสมัครผู้เข้าประกวดทีมละไม่เกิน 3 คน

ประเภท B : Interactive Design ออกแบบสื่ออินเตอร์แอคทีฟภายใต้แนวความคิด Upgrade Your Life : Tomorrow โดยรูปแบบการนำเสนอผลงานสามารถเป็น Website, Application, Digital Publication, Interactive Installation หรือ Game ก็ได้ ข้อกำหนดรับสมัครผู้เข้าประกวดทีมละไม่เกิน 3 คน

ประเภท C : Comic Strip สร้าง Comic Strip และออกแบบตัวละครในเรื่อง ภายใต้แนวความคิด Upgrade Your Life : Tomorrow โดยไม่จำกัดเทคนิคในการนำเสนอ ข้อกำหนดรับสมัครผู้เข้าประกวดประเภทเดี่ยวเท่านั้น

***คุณสมบัติผู้สมัคร

- นิสิต-นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา(ป.ว.ส. และ ปริญญาตรี) ทุกสถาบัน ทั่วประเทศ

- มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถด้านแอนิเมชันและด้านสื่อปฏิสัมพันธ์

***หลักฐานแนบผลงาน

- สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ป.ว.ส. และ ปริญญาตรี)

- ใบสมัครโครงการประกวด “Upgrade Your Life : Tomorrow”  Digital Media Design Competition 2014ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน

- ที่อยู่ปัจจุบันและหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าของผลงานที่สามารถติดต่อได้โดยตรง

***วิธีการสมัครและส่งผลงาน

- ส่งผลงาน ใบสมัครและหลักฐานการสมัครด้วยตนเองที่ คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม(บางเขน) อาคาร 40 ปีศรีปทุม ชั้น 6 ห้อง 6-607

- ส่งผลงาน ใบสมัครและแนบหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ ให้ใส่ซองปิดผนึก จ่าหน้าซองถึง คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม เลขที่ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนา เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 และวงเล็บมุมซองว่า “ประกวดโครงการ Upgrade Your Life 2014” ทั้งนี้การส่งผลงานทางไปรษณีย์ จะยึดตามวันที่ประทับตราบนซองเป็นสำคัญ

***กำหนดการรับสมัครและประกาศผล

  • กำหนดรับผลงานรอบแรก  : ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่  31 ตุลาคม 2557
  • กำหนดการประกาศผลงานเข้ารอบประเภทละ 15 ชิ้น : วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
  • กำหนดการนำเสนอผลงานรอบสุดท้ายต่อคณะกรรมการ : วันที่ 30 มกราคม 2558
  • กำหนดการประกาศผลและมอบรางวัล : วันที่ 30 มกราคม 2558

** ผู้เข้ารอบสุดท้ายต้องเข้าร่วมนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ วันที่ 30 มกราคม 2558มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์  **

**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : อาจารย์นภนต์ คุณะนิติสาร หรือ อาจารย์นพเกล้า ศรีมาตย์กุล โทร. (662)579 1111 ต่อ1998, 2000

**สามารถดูรายละเอียดส่งผลงานรอบแรกได้ที่ http://goo.gl/WLnth หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://sdm.spu.ac.th/upgradeyourlife