สกอ. เพิ่มศักยภาพเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เอาชนะยาเสพติด

29 ก.ย. 2557

ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะประธานเครือข่ายเอาชนะยาเสพติด สถาบันอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน ให้เกียรติมอบวุฒิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออก จำนวน 85 สถาบันการศึกษา ที่ผ่านการอบรมโครงการ “พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สถาบันอุดมศึกษา” ประจำปี 2557 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในสถานศึกษา ชุมชน เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ไปบูรณาการกับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามโครงการจัดงานของเครือข่ายเอาชนะยาเสพติดสถาบันอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ไร่กุสุมา อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา

***ในโอกาสนี้ยังได้รับเกียรติจาก น.ส.อาภรณ์ แก่นวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ “พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สถาบันอุดมศึกษา” ประจำปี 2557 ด้วย

***สำหรับการอบรมในโครงการดังกล่าว ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สถาบันอุดมศึกษา” ประจำปี 2557 เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา กลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออก จำนวน 85 สถาบันการศึกษา ได้เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับด้านสถานที่ส่งเสริมและป้องกันยาเสพติด ดังนี้

1.)    สถานที่ “บ้านพักใจ จังหวัดสระบุรี” ซึ่งเป็นสถานที่พัฒนาศักยภาพผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด ณ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557

2.)    สถานที่ “ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง” ซึ่งเป็นสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เพื่อให้เลิกยาเสพติดโดยเด็นขาด รวมทั้งการเสริมสร้างระเบียบวินัยและทักษะวิชาชีพ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเองพร้อมที่จะคืนสู่สังคมอย่างมีความสุข ณ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 โดยมี พันโทพงศ์วุฒิ แย้มวงษ์ ผู้บังคับกองพันนักเรียนการรบพิเศษ กรมนักเรียนโรงเรียนทหารม้าและหัวหน้าแผนกฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในครั้งนี้ด้วย

***นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงวุฒิมากประสบการณ์ ที่มาร่วมเป็นวิทยากรยายพิเศษในครั้งนี้ ประกอบด้วย

1.)    อาจารย์ญาณี ตราบดี นักพยาบาลวิชาชีพชำนาญการผู้เชี่ยวชาญด้านแบบวัดและคัดกรอง จากโรงพยาบาลธัญรักษ์ รังสิต

2.)    อาจารย์พรวรินทร์ นุตราวงศ์ เจ้าหน้าที่รัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ นักพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

3.)    คุณสุวรรณา ว่องวานิช หัวหน้ากลุ่มงานประสานพื้นที่ 2 ส่วนประสานพื้นที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

4.)    พันตำรวจเอกสุรพงษ์ ถนอมจิต รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี

5.)    อาจารย์ธิรัตน์ สมพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย แปซิฟิก

6.)    อาจารย์ฐิติ ลาภอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

***

มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับคนรุ่นใหม่

ปรัชญา

ปณิธาน

วิสัยทัศน์

อัตลักษณ์

การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ

ปัญญา เชี่ยวชาญ เบิกบาน คุณธรรม

เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ แหล่งสร้างมืออาชีพ มีความโดดเด่นด้านวิชาการ เทคโนโลยี และความรับผิดชอบต่อสังคม

โดดเด่นด้าน ICT