แสดงความยินดีกับเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ปี 57

26 ก.ย. 2557

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา ลาภศิริ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายไพบูลย์ บุญประเสริฐ นักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ได้รับรางวัล เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน ประจำปี 2557 จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ อาคาร 9 ชั้น 9 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน