บัญชี ม.ศรีปทุม จัดเสวนา “สานฝันนักบัญชี สู่วิชาชีพบัญชีนานาชาติฯ”

26 ก.ย. 2557

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงานเสวนา “สานฝันนักบัญชี สู่วิชาชีพบัญชีนานาชาติ เล่าจากตัวจริง….ประสบการณ์จริง” เนื่องในวันสถาปนาคณะบัญชี ครบรอบ 25 ปี โดยได้รับเกียรติจาก คุณพิชัย ชุณหวชิร ประธานกรรมการบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) คุณสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎ์ นายกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย และ ดร.พรชัย นฤดมกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม มาร่วมบอกเล่าประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษา โดย ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการ ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน