เชิญฟังสัมมนา “เสพข่าวออนไลน์แบบผิดๆ ใครรับผิดชอบ”

25 ก.ย. 2557

ปัจจุบันการใช้สื่อออนไลน์ มีความแพร่หลายเป็นอย่างมาก เนื่องจากสามารถใช้งานได้ทุกแห่งทุกเวลาทำให้มีการครอบคลุม เข้าถึงการใช้อินเทอร์เน็ตของประชาชนมากขึ้น อีกทั้งเป็นการปฏิวัติวงการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศไทย เนื่องจากบุคคลสามารถเป็นทั้งผู้ส่ง และผู้รับสารในเวลาเดียวกัน โดยปัจจุบันมีการแชร์ข้อมูลเข้าสู่โลกสังคมออนไลน์แบบผิดๆ ทั้งในด้านของเนื้อหา เจตนา และขาดการกลั่นกรองข่าวสารก่อนการเผยแพร่ข่าว  

ดังนั้น หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้จัดงานสัมมนา เรื่อง “เสพข่าวออนไลน์แบบผิดๆ ใครรับผิดชอบ” ขึ้น ในวันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557  เวลา 18.00 -20.45 น.  ณ  Auditorium ชั้น 14  อาคาร 11  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  บางเขน  เพื่อสร้างการรับรู้ เกิดความเข้าใจ และนำไปสู่การแชร์ข้อมูลผ่านสังคมออนไลน์ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงจะเกิดการรับรู้ในวงกว้าง มากกว่าเวทีสัมมนา อันเนื่องมาจากผลที่ได้จากการสัมมนาเสนอผ่านสื่อช่องทางต่างๆ อีกทั้งสร้างการตระหนักถึงผลกระทบภาพรวมป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิ ผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว จากการแชร์ ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องต่อไป โดยหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังการสัมมนา

18.00 น.  ลงทะเบียน แขกผู้มีเกียรติ / สื่อมวลชน พร้อมรับประทานอาหารว่าง
18.30 น.  พีธีเปิดการสัมมนา
              -พิธีกรกล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน  โดย  คุณวรชาติ  อดุลยานนท์
              -ประธานในพิธีกล่าวเปิดการสัมมนา
              โดย คุณฐากร ตัณฑสิทธิ์
               เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
19.00 น.  สัมมนา…เรื่อง “เสพข่าวออนไลน์แบบผิดๆ ใครรับผิดชอบ”
              ผู้ดำเนินรายการ  นาย ฉัตรชัย  พ่วงภู่
              โดยวิทยากรรับเชิญ…
              นายแพทย์ประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา
              กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
              นายชวรงค์  ลิมป์ปัทมปาณี 
              นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
              นางสกุลศรี ศรีสารคาม
              ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อออนไลน์ จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  
              พันตำรวจตรี เฉลิมเกียรติ  อ่องรุ่งเรือง
              สารวัตรฝ่ายสื่อวิทยุกระจายเสียง กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
              นายณัฐ  พยงค์ศรี
              นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที)
  
20.15 น.  เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมสัมมนาถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
20.30 น.  พิธีกรกล่าวขอบคุณ
              มอบของที่ระลึกให้วิทยากรรับเชิญ
              ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันและปิดการสัมมนา

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่…กลุ่มสื่อสร้างสรรค์  นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน  ปีการศึกษา 2556  คุณน้ำฝน  บำรุงศิลป์  โทร 081-924 1888