ค่ายพลังนิสิต นักศึกษา ภาคกลางตอนบน เอาชนะยาเสพติด

17 ก.ย. 2557

ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม  ในฐานะประธานเครื่อข่ายเอาชนะยาเสพติดสถาบันอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นิสิต นักศึกศึกษา จำนวน 150 คน จาก 21 สถาบันการศึกษา ที่ผ่านเข้าร่วมการฝึกอบรมในโครงการ “ค่ายทักษะชีวิต : รวมพลัง นิสิต นักศึกษา เอาชนะยาเสพติด” ตามโครงการความร่วมมือในการจัดงานของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อปลูกจิตสำนึกของนิสิตนักศึกษาแกนนำ ให้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงพิษภัยของสารเสพติดที่ส่งผลต่อร่างกาย สุขภาพอนามัย และส่งผลกระทบต่อปัญหาสังคม ตลอดความมั่นคงของชาติ ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจทักษะการใช้ชีวิต การคิด การตัดสินใจและการเผชิญปัญหาของนิสิตนักศึกษาอย่างรอบด้าน ณ ไร่อรุณวิทย์ รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา

***โดยโครงการดังกล่าวยังได้พานักนิสิต นักศึกษา เข้าศึกษาดูงาน เกี่ยวกับ “เรียนรู้ วิถีชีวิตคนติดยา” ณ วัดถ้ำกระบอก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ได้เห็นสภาพความเป็นจริงเกิดแรงกระตุ้นและตระหนักถึงการหาแนวทางในการป้องปราม สร้างภูมิคุ้มกันและสร้างทัศนคติแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ยังฝึกให้นิสิต นักศึกษา ได้ทำ Work Shop รายงานกลุ่ม หลังจากที่ได้มีการถอดบทเรียนและได้เรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิต ในหัวข้อ “ทำอย่างไรให้ตนเองห่างไกลจากยาเสพติด” อีกด้วย

***

มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับคนรุ่นใหม่

ปรัชญา

ปณิธาน

วิสัยทัศน์

อัตลักษณ์

การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ

ปัญญา เชี่ยวชาญ เบิกบาน คุณธรรม

เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ แหล่งสร้างมืออาชีพ มีความโดดเด่นด้านวิชาการ เทคโนโลยี และความรับผิดชอบต่อสังคม

โดดเด่นด้าน ICT