เชิญร่วมพิธีไหว้ครู 2557 และ Freshy Day & Freshy night 2014

16 ก.ย. 2557

สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญนักศึกษาร่วมพิธีไหว้ครู “น้อมวันทา บูชาพระคุณครู” ประจำปีการศึกษา 2557 วันพฤหัสบดี ที่ 18 กันยายน 2557 เวลา 07.30 น. ณ ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5  อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ (อาคาร 1 ) และกิจกรรม Freshy Day & Freshy night  2014 : New Gen New Attitude  เวลา 11.30 น. ณ บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยศรีปทุม
กำหนดการพิธีไหว้ครู
07.30 น. นักศึกษานำพานไหว้ครู ที่เข้าประกวดส่งคณะกรรมการ ณ ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม
08.30 น. นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม
09.00 น. อธิการบดี ผู้บริหารเข้าสู่ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม
09.15 น. พิธีการ
•  นายกสโมสรนักศึกษากล่าวรายงาน
•  อธิการบดี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย / นักศึกษาพร้อมสวดมนต์
•  สรภัญญบูชา วันทาครู
•  ผู้นำนักศึกษากล่าวคำบูชาครู
•  ผู้แทนนักศึกษามอบพานไหว้ครูและพวงมาลัยเพื่อกราบบูชาครู
•  เพลง พระคุณที่สาม SPU Chorus
•  เพลงไหว้ครู
•  เพลงรางวัลของครู (พร้อมภาพวีดีโอ ของคุรุสภา)
•  ตัวแทนนักศึกษานำกล่าวคำปฏิญาณตน
•  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุมทำพิธีเจิมหนังสือใหม่
•  อธิการบดีมอบรางวัล การประกวดพานไหว้ครู
•  อธิการบดี กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่และถ่ายภาพร่วมกัน
•  เสร็จพิธีการ  อธิการบดีและผู้บริหารออกจากห้องประชุม
หมายเหตุ :

1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. การแต่งกายผู้บริหารและคณาจารย์: สวมชุดครุยแสดงวิทยฐานะ
3. การแต่งกายนักศึกษา
-  สโมสรนักศึกษา: สวมสูทสโมสรนักศึกษา
-  ผู้แทนนักศึกษาจากคณะ: สวมชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย

กำหนดการ Freshy Day & Freshy night  2014
11.30 น. เตรียมความพร้อมเข้ากิจกรรมฐาน
12.00 น. กิจกรรมฐาน 10 ฐาน
ฐานที่ 1 ความภาคภูมิใจในสถาบัน
ฐานที่ 2 โกงไม่เอา
ฐานที่ 3 อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ฐานที่ 4 ความซื่อตรง
ฐานที่ 5 ความกตัญญูกตเวที
ฐานที่ 6 ความพอเพียง
ฐานที่ 7 ความเกื้อกูลเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
ฐานที่ 8 การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าส่วนตน
ฐานที่ 9 การเคารพตนเองและผู้อื่น
ฐานที่ 10 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
16.00 น. รวมน้องหน้าเวทีและการแสดงเปิดเวที
17.00 น. ขบวนแห่ ตราสัญญลักษณ์ (พร้อมเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัย)และพิธีเปิด
17.30 น. ประกวดดาว-เดือน มหาวิทยาลัย
18.30 น. การแสดง “  New Gen New Attitude ”
18.45 น. ประกาศผลการประกวด  ดาว-เดือน / ดาวจำแลง / วงดนตรี
- กล่าวขอบคุณ Sponsor ร้องเพลงมหาวิทยาลัย,Boom และกล่าวปิดโครงการ
19.15 – 20.30  น. การแสดงคอนเสิร์ต จากศิลปินชื่อดัง