รักนี้คุมได้

16 ก.ย. 2557

ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “รักนี้ คุมได้” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเป็นแนวทางการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษาอย่างรู้เท่าทันด้านเพศศึกษา ตามโครงการความร่วมมือของ ศูนย์สุขภาวะ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา

***ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สุกมล วิภาวีพลกุล จิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลพญาไท 2 มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “รักนี้ คุมได้” ด้วย

 

***      

มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับคนรุ่นใหม่

ปรัชญา

ปณิธาน

วิสัยทัศน์

อัตลักษณ์

การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ

ปัญญา เชี่ยวชาญ เบิกบาน คุณธรรม

เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ แหล่งสร้างมืออาชีพ มีความโดดเด่นด้านวิชาการ เทคโนโลยี และความรับผิดชอบต่อสังคม

โดดเด่นด้าน ICT