คนกรุงเก่าเล่าเรื่องอยุธยาให้ครูภาษาอังกฤษฟัง

16 ก.ย. 2557

อาจารย์มาโนช พุฒตาล นักร้อง นักดนตรี นักจัดรายการวิทยุ ในฐานะที่เป็นคนพื้นเพจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ฟังคนกรุงเก่าเล่าเรื่องอยุธยา” ให้กับ คณะครูภาษาอังกฤษ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จำนวน 100 คน จาก 52 โรงเรียน เพื่อได้สัมผัสและย้อนอดีตถึงความเป็นมาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อันเป็นมรดกประวัติศาสตร์ และมรดกโลก ตามโครงการจัดกิจกรรมค่ายครูภาษาอังกฤษแบบเข้ม ของกลุ่มงานกิจการสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา

***

มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับคนรุ่นใหม่

ปรัชญา

ปณิธาน

วิสัยทัศน์

อัตลักษณ์

การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ

ปัญญา เชี่ยวชาญ เบิกบาน คุณธรรม

เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ แหล่งสร้างมืออาชีพ มีความโดดเด่นด้านวิชาการ เทคโนโลยี และความรับผิดชอบต่อสังคม

โดดเด่นด้าน ICT